DOSTUPNI NASTAVCI
U PRODAJI KOD IZDAVAČA

Pregled do sada objavljenih i dostupnih nastavaka

 

ZOHAR 6

 • I boravi (Vaješev, וישב‎)

 • Na izmaku (Mikec, מקץ)

 • I Priđe (Vajigaš, ויגש‎)

Rabin Hija započinje raspravu o najznačajnijem izboru koji stoji pred svakim od nas – da li ćemo slediti Sklonost ka zlu (jecer ha’ra [יצר הרע]), silu koja je prisutna i koja nas pritiska od časa začeća, ili Sklonost ka dobru (jecer ha’tov [יצר הטוב]), koja se ispoljava tek kada čovek napuni trinaest godina. Pravednik (cadik [צדיק]) je, kao što nam je poznato, onaj koji se ne obazire na Sklonost ka zlu, već čeka na dolazak one ispravne sklonosti, Sklonosti ka dobru.

I dok će oni koji slede Sklonost ka zlu zasigurno ispaštati u Svetu koji će doći (ha’olam ha’ba [העולם הבאה]) [Svet koji će doći predstavlja važan deo jevrejske eshatologije i odnosi se na život, odnosno postojanje posle fizičke smrti, u svetu koji se postavlja prema čoveku u odnosu na zasluge koje za života stekne. Shodno tome, ovaj svet u kojem sada obitavamo naziva se ha’olam ha’ze (העולם הזה)...

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Tiraž: 300

Broj strana: 384

Povez: tvrd

Jezik: aramejski, hebrejski, srpski

Format: 13,5 x 20,5

Edicija: Agarta

Plasman, štampa: Mondo group

Godina izdanja: oktobar 2022.

ISBN: 978-86-7884-0-566

DOKTRINA JISRAELA

Trojstvo reči, slova i brojeva

ZOHAR 5

  I pođe (Vajece, ויצא‎)

  I posla (Vajišlah, וישלח)


U ovom delu tajnog učenja Tore, rabin Hija raspravlja o simbolici i značenju čuvenog Propovednikovog stiha: „Sunce izlazi, Sunce zalazi, i opet hita ka mestu odakle je izašlo“ (Propovednik 1:5; Milin).

Stih opisuje Jakova koji odlazi iz Beršebe za Haran, gde on, prema Postanju „zanoći, jer sunce beše zašlo.“ Solarne strane, sever i jug, upućuju na energije Levog i Desnog stuba, odnosno, na negativne i pozitivne sile. Rabin Ašlag precizira da se „mesto“ odnosi na Malhut, fizički svet. Ali, Jakov i „sunce“ predstavljaju Zeir Anpin – Gornji svet, izvor duhovnog Svetla. Saznajemo da je duhovna emanacija u tekstu opisana kao „I Jakov pođe od“ potpuna, obuhvatajući i tajnu Hohme i tajnu Hasadima – i Desnog i Levog stuba. 

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Tiraž: 300

Broj strana: 400

Povez: tvrd

Jezik: aramejski, hebrejski, srpski

Format: 13,5 x 20,5

Edicija: Agarta

Plasman, štampa: Mondo group

Godina izdanja: mart 2022.

ISBN: 978-86-87355-00-2

SRPSKE SINAGOGE

Hramovi koji su nekada postojali

ZOHAR 4

  Sarin život (Hajej Sara, חיי שרה)

  Pokolenja (Toldot, תולדות)


Univerzalni zakon uzroka i posledice duboko je utkan u ovu našu dimenziju postojanja. Svaki negativni čin neminovno dovodi do negativnog ishoda jednake težine. Poimanje vremena, međutim, stvara svojevrsni vremenski razmak između uzroka i posledica u ovom fizičkom svetu. Kada čovek počini negativno delo, vreme odlaže neizbežne posledice.

Konsekvence ovih štetnih radnji pojavljuju se tek kasnije, stvarajući iluziju da se radi o nesvakidašnjim događajima, izuzecima. Zbog toga će naša urođena sklonost ka zlu uperiti prst u Boga, optužujući ga da je prvobitni uzrok – naše zlodelo – zaboravljen i zagubljen negde u prošlosti. Čitanje ovog odeljka, međutim, budi našu svest o delima koje činimo i neizbežnim posledicama koje ona povlače za sobom, osnažujući našu volju da istrajemo revnosno na putu pravednosti. 

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Tiraž: 300

Broj strana: 320

Povez: tvrd

Jezik: aramejski, hebrejski, srpski

Format: 13,5 x 20,5

Edicija: Agarta

Plasman, štampa: Mondo group

Godina izdanja: decembar 2021.

ISBN: 978-86-7884-333-7

PROMOCIJA KNJIGE ZOHAR

Pod pokroviteljstvom Jevrejske opštine Beograd

ZOHAR 3

 • Idi (Leh-leha, לך לך)

 • I javi se (Vajera, וירא)

Postoje ljudi oko nas čija su srca okorela, zadrta, okrenuta zlim i sebičnim putevima. Zohar (Sefer Ha’Zohar, ספר הזהר) opisuje ove ljude kao one koji odbijaju da promene negativne strane svoje prirode. Oni ne žele da prihvate duhovni preobražaj i Svetlost Tvorčevu. Svako od nas, u manjoj ili većoj meri, poseduje ove negativne odlike.

Sila dostupna u ovim stihovima očistiće upravo ove negativne odlike iz naše biti i bića. Svetlost koja struji kroz ovaj odeljak omekšaće našu zadrtost i tvrdoću tamo gde nas tvrdoglavost i ego sprečavaju da prihvatimo duhovnu promenu.

Ovi stihovi, naime, bude u nama čežnju da se povežemo sa Svetlošću Tvorčevom.

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Tiraž: 300 primeraka

Broj strana: 528

Povez: tvrd

Jezik: aramejski, hebrejski, srpski

Format: 14 x 21

Edicija: Agarta

Plasman, štampa: Mondo group

Godina izdanja: novembar 2021.

ISBN: 978-86-7884-190-3

JUDAIZAM (ja'adut, יהדות)

Jevrejska vera kao baza mističnom pristupu

ZOHAR 2

 • Postanje 2 (Berešit Betבראשית ב)

 • Noje (Noahנח)

Rabin Šimon reče: „Videsmo, dakle, da Presveti, blagosloven da je (Ha’Kadoš Baruh Hu, הקדוש ברוך הוא), načinivši svet, ureza tajnu Vere, Malhuta, u svetla nadnebeskih tajni, uzvisivši Malhut do Bine. Drugim rečima, on načini isti urez u Malhutu koji već beše i u višoj sefiri, Bini.

U tome je tajna združivanja svojstva milosrđa u Bini sa svojstvom suda u Malhutu, oblikovanih od strane Onoga koji po njima ustroji svet. On načini urez u Bini, jednako kao i u Malhutu. I sve to utvrdi istovremeno, što znači da oba ureza imaju isti oblik, oblik Bine. Donji svet, Malhut, On stvori po uzoru na gornji, Binu. Ovi se svetovi, stoga, preslikavaju jedan u drugome, da bi mogli da se uzdignu i spoje u jedan.

Otud Presveti, blagosloven da je, utvrdi zakone gornjih i donjih slova alefbeta, kojima i načini svetove.''

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Tiraž: 300 primeraka

Broj strana: 520

Povez: tvrd

Jezik: aramejski, hebrejski, srpski

Format: 14 x 21

Edicija: Agarta

Plasman, štampa: Mondo group

Godina izdanja: mart 2021.

ISBN: 978-86-7884-333-7

ALEGORIJA VREMENA

Tumačenje toka vremena u tekstu Biblije

ZOHAR 1

 •
Predgovor

 • Prolog

 • Berešit 1 (Berešit Alef, בראשית א)

Tajna duhovne zaštite otkrivena je kroz raskošnu metaforičnu raspravu rabina Hiskije. Rabin objašnjava da su duhovne sile koje nas štite i čuvaju znane kao Trinaest atributa ili obeležja Milosti. One se prenose u naš fizički svet posredstvom prvih trinaest reči Tore (תורה). Kada se izriče sud protiv nas, ovih trinaest reči mogu da nas zaštite od njegovog uticaja. Čim spustimo pogled i osmotrimo mistične oblike i nizove aramejskog teksta, i izvučemo duhovni uvid iz njih, mi privlačimo Svetlost zaštite na sebe.

Rabin Hiskija započe raspravu stihom: „Šta je ljiljan među trnjem” (K'šošana bejn ha'hohim; Šir Ha’Širim (שיר השירים) – Solomonova pesma nad pesmama 2:2). On pita: Šta je ljiljan (Šošan שושן)?

I odgovara: zajednica Izraela (Kneset Jisrael כנסת ישראל), odnosno Malhut (מלכות). Jer, postoji ljiljan i ljiljan se tamo nalazi. I kao što je ljiljan među trnjem protkan crvenim i belim nijansama, tako je i zajednica Izrailja obeležena uticajima suda i milosti.

Urednik: Aleksandar Dramićanin

Prevodilac: Jelena Gavrilović

Redaktor: Dražen Pekušić

Tiraž: 300 primeraka

Broj strana: 520

Povez: tvrd

Jezik: aramejski, hebrejski, srpski

Format: 14 x 21

Edicija: Agarta

Plasman, štampa: Mondo group

Godina izdanja: novembar 2020.

ISBN: 978-86-87355-00-2

Knjiga Sjaja, Zohar, i praznik svetlosti Hanuka

HEBREJSKI JEZIK 
(ivrit, עברית)

Jezik jevrejske vere, prakse i kabale

USLOVI PRETPRODAJE U 2022. GODINI

Ovde se možete informisati o načinima pretprodaje, planu objava i drugim načinima nabavke knjige

הבל הבלים אמר קהלת
הבל הבלים הכל הבל

Havel havalim, amar kohelet, havel havalim ha’kol havel
Ništavilo nad ništavilima, kaže Propovednik, ništavilo nad ništavilima, sve je ništavilo

(ג) SEGMENT IZ PREDGOVORA


Osnovni razlozi zbog kojih se Zoharu pripisuju uzvišena mistična, čak na mnogim mestima magijska svojstva, pre svega treba tražiti u idejama, konceptima i promišljanjima koja nam ova knjiga verno prenosi i koja su još u trenutku njihovog zapisivanja verovatno već vekovima bila na testu vremena, te samim tim daleko ispred tog trenutka. Tu činjenicu možemo danas takođe vrlo jasno da potvrdimo i to s više nego merodavne vremenske distance. No, delo koje u tolikoj meri možemo smatrati civilizacijski univerzalnim, istovremeno nam servira jednu vrlo gorku pilulu kojom osvešćujemo da mi danas ipak još uvek nismo zreli da osetimo, prepoznamo i u potpunosti primenimo pročitano na svoju svakodnevnicu. Zohar ne zastaje da ga sustignemo, već se tempo tokom čitanja gotovo po nekakvom matematičkom modelu proporcionalno ubrzava i struji među metafizičkim idejama van svakog kalupa. Tamo nailazimo na opise koji se tiču i govore o trenutku Stvaranja na način koji, posebno iz perspektive savremenih naučnih shvatanja, u velikoj meri nalikuju teoriji o Velikom prasku, kao potencijalno inicijalnom činu koji je doveo do nastanka svemira kakav vidimo i koji se, kao takav, prostire širinom od deset dimenzija, baš poput i broja sefirot Drveta života (ha’sefirot šel Ec hajim, הספירות של עץ חיים).

U takvoj jednoj plodnoj idejnoj sredini mi u ovoj našoj analizi stvarnosti dopiremo do tih najranijih utisaka o mogućem postojanju paralelnih svetova, istih onih koje današnja fizika smešta u jednu vrlo sličnu desetodimenzionalnu supu postojanja, koju danas smatramo naučno vrlo utemeljenom. Samim tim, ovako duboka i dalekosežna promišljanja koja je Zohar tako rano istorijski počeo da načinje smatrala su se itekako jeretičkim, zastrašujućim. Zabranjenim! Jer ona prete da korak-po-korak slude čitaoca, ako im se ovaj nepromišljeno i naglo približi.

Jer kako ukrotiti taj ambis koji je zagledan u nas kroz tekst Zohara, dok se istovremeno pitamo možemo li poželeti da od jednog dela koje je pred nama dobijemo više od toga?

לכה דודי
Leha Dodi

Dragi dođi stara je jevrejska pesma na hebrejskom jeziku, koja se izvodi u sinagogama petkom na zalazak sunca, odnosno za vreme dočeka Šabata (kabalat Šabat, קבלת שבת). Pesma je najverovatnije nastala u XVI veku, u tadašnjem Otomanskom cartsvu, iz pera rabina Šlomo Halevi Alkabeca (שלמה אלקבץ), solunskog jevrejina, a kasnije i safedskog kabaliste. Dosta materijala, generalno, koji je inspirisao Šlomovo literarno stvaralaštvo potiče iz Isajinog (Ješajahu, ישעיהו) proročanstva o obnovi Izraela (ישראל), gde se tadašnji Izrailj pominje u kontekstu mlade, ujedinjenja u subotnjem mirovanju i mesijanstva generalno.

Leha dodi ovde prikazuje Izrael (ישראל) u večitoj mesijanskoj težnji, te pripada verovatno među poslednjim pesmama koje su zvanično uključene u sinagogalnu liturgiju.

 

BUDITE BLAGOVREMENO INFORMISANI
O BUDUĆIM NASTAVCIMA ZOHARA

Ostavite Vaš email i bićete obaveštavani o najnovijim nastavcima

Knjiga Sjaja - Sefer Ha'Zohar ספר הזוהר | Projekat u saradnji sa ArsMagine.com | v6.6 | אי״ה
Copyright © 2020-2023 IK Metaphysica Beograd, Srbija | Sva prava zadržana